Lammert van Raan (PvdD): “Iedereen moet genoeg inkomen hebben om rond te komen”

0
912
@ Erik Veld

Circa honderd Mokummers zijn op 17 maart verkiesbaar voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Onderstaande zes kandidaten (ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP) presenteren zich en vertellen aan de hand van vijf vragen wat ze voor mensen met een laag inkomen in petto hebben.

 

 

Lammert van Raan

 

 

1. Wat gaat u doen voor de minima / lage inkomens?

“De PvdD vindt dat de oneerlijkheden in de Nederlandse samenleving de afgelopen jaren alleen maar groter zijn geworden. Zinvol werk wordt vaak laag betaald, en werk waarvan het twijfelachtig is wat de toegevoegde waarde is, wordt vaak goed betaald. Iedereen in Nederland zou een inkomen moeten hebben dat hoog genoeg is om van rond te komen.

Wat de PvdD betreft krijgen de leraar, de verpleger, de vuilnisophaler, de politieagent, de schoonmaker, en al die andere cruciale, ondergewaardeerde beroepen een eerlijke beloning. Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur. Doordat de belasting op arbeid omlaag gaat, wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in vast te dienst te nemen. De AOW, de Wajong en de bijstandsuitkering stijgen mee. De versobering van de Wajong wordt teruggedraaid en de kostendelersnorm voor  mensen in hetzelfde huishouden komt te vervallen.

Vrijwilligerswerk is vaak heel waardevol. Daarom moet het makkelijker worden om maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ook als dat niet direct is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt. De PvdD wil ook onderzoeken of mensen met dit soort activiteiten ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, dat ingezet kan worden voor het bekostigen van basisbehoeften als eten en woonruimte. De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats kan er vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg worden verricht.

De PvdD wil het laagste tarief voor de inkomstenbelasting verlagen. Tegelijkertijd wil de PvdD duurzame en maatschappelijk wenselijke producten en diensten goedkoper maken. De btw op groente en fruit, het openbaar vervoer en alle culturele activiteiten wordt afgeschaft. Voor het laten repareren van fietsen, apparaten, kleding en dergelijke, hoeft ook geen btw meer te worden betaald. daardoor dus goedkoper.

De PvdD wil dat er op termijn ook een alternatief komt voor de toeslagen. De PvdD wil haast maken met een grote pilot naar het onvoorwaardelijk basisinkomen, die inkomenszekerheid kan bieden.”

2. Wat gaat u doen om de werkgelegenheid te stimuleren?

“De PvdD wil de belasting op schaarse grondstoffen, vervuiling, vermogen en winst verhogen en de belasting op arbeid juist flink verlagen. Op die manier wil de PvdD de druk op het milieu verminderen en tegelijkertijd met groene banen enorm veel duurzame werkgelegenheid creëren.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen wil de PvdD de transitie naar een energiezuinige samenleving maken. Dat werkt niet alleen kostenbesparend, maar het levert ook veel groene werkgelegenheid op, bijv. in de bouw, de energiesector en in het (technisch) onderwijs.

Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is, bijvoorbeeld in de luchtvaart-, fossiele industrie en vleessector.”

3. Wat gaat u doen voor de sociale huursector?

“Er zijn in Nederland te weinig sociale huurwoningen. Dit komt mede omdat er de afgelopen jaren door de flexibilisering van de woningmarkt vooral veel dure koop en dure huurwoningen zijn gebouwd. Ook de verhuurdersheffing heeft de bouw van woningen ernstig in de weg gezeten.

Wonen is een recht, en daarom moeten we weer terug naar een ministerie van VROM, waarbij de focus ligt op huisvesting. Landelijke regie is hierbij essentieel, om ervoor te zorgen dat iedereen op een fijne, betaalbare plek kan wonen met voldoende natuur.
Wij stellen het volgende voor:
– We bouwen meer sociale huurwoningen. Met een financiële injectie door het Rijk wordenwoningcorporaties weer op gang geholpen met hun bouwopgave.
– Door de maximale inkomensgrens te verhogen worden sociale huurwoningen toegankelijk voor meer mensen.
– Steeds meer mensen komen in de knel door hun hoge huur. De huren worden de komende vijf jaar bevroren.
– Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht tenzij deze minstens één op één vervangen worden in dezelfde gemeente. Hierbij wordt gelet op een goede spreiding van het aandeel sociale huurwoningen per buurt.
– Woningcorporaties mogen de verhuurdersheffing zelf houden als deze wordt besteed aan de verduurzamingsopgave en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Dit leidt tot minder energiegebruik en meer wooncomfort. Er komt een duidelijk stappenplan waarmee in 2030 de woningvoorraad van corporaties energieneutraal is. De verhuurdersheffing wordt uiterlijk dan volledig afgeschaft.
– Bij de bouw van nieuwbouwwijken moet minimaal 40% sociale huur zijn.”

4. Wat gaat u doen om de zorg betaalbaar te houden?

advertentie Regenboog Groep

“De Nederlandse leefomgeving maakt ons ziek. Jarenlang hebben machtige multinationals alle ruimte gehad om hun ongezonde producten te verkopen en daar veel geld mee te verdienen. Het heeft geleid tot een overdaad aan goedkoop ongezond voedsel en ongezonde lucht. Een derde van de zorgkosten is inmiddels te herleiden naar ziekten die worden beïnvloed door de leefstijl en leefomgeving van het individu, zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes-2 en longaandoeningen, en de verwachting is dat dit nog met miljarden op zal lopen als we niet ingrijpen. Daarom moet de overheid de regie pakken en paal en perk stellen aan de macht van de voedingsindustrie, luchtvervuilers en de tabakslobby. Dan gaan de zorgkosten omlaag, en wordt Nederland een land met gezondere inwoners. Enkele concrete voorstellen van de Partij voor de Dieren:

– De fabrieksproductie van voedsel wordt aangepakt: wettelijke normen zorgen ervoor dat we minder zout, suiker en vet eten. Tot die tijd komt er een verbod op promotie van deze producten.

– We beperken het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en snackbars. In elk geval in de nabijheid van scholen worden deze niet meer geopend.

– Door geen btw meer te heffen op (biologische) groente en fruit maken we gezond eten weer betaalbaar en aantrekkelijker.

– We werken toe naar een rookvrije generatie. De verkoop van (e-)sigaretten en andere tabaksproducten wordt vergunningplichtig en kan alleen nog in tabakszaken. De prijzen worden substantieel verhoogd.

– De strenge WHO-luchtkwaliteitsnormen worden wettelijk vereist en houtstook, waarbij veel fijnstof vrijkomt, wordt uitgefaseerd.”

5. Wat gaat u doen om gendergelijkheid te stimuleren?

“Voor de Partij voor de Dieren is gendergelijkheid een vanzelfsprekendheid: de partij is opgericht en wordt vanaf het begin geleid door vrouwen. Nu voeren drie vrouwen de lijst aan – een unicum in de Tweede Kamer – en hebben we zes vrouwen in de top 8. De Partij voor de Dieren is een brede emancipatiebeweging, die opkomt voor de belangen van de zwaksten tegen het recht van de sterkste.

Enkele van onze concrete voorstellen om gendergelijkheid te stimuleren:

– De verlofregeling voor ouders wordt verruimd: de bestaande negen weken, deels betaalde, verlofregeling wordt omgezet in drie maanden volledig betaald. Ouderschapsverlof voor beide ouders wordt mogelijk.

– Zo lang er nog geen alternatief is voor de toeslagen, wordt de kinderbijslag afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders.

– Kinderopvang wordt gratis voor vier dagen in de week.

– Er komt meer aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in de medische opleidingen, de zorgbehandelingen en bij medicijnontwikkeling. Vrouwen kunnen voortaan, net als mannen, rekenen op gezondheidszorg op maat.

– De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er in overheid en bedrijfsleven meer aandacht komt voor gelijkwaardige genderrepresentatie. Daarom zijn wij voorstander van het invoeren van een bindend quotum voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven.”

Andere PvdD-kandidaten uit Amsterdam: Eva Akerboom, Johnas van Lammeren, Mensje van Keulen, Maryam Hassouni en Miryanna van Reeden

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in