Privacy Statement

Stichting BBU/MUG Magazine, gevestigd te Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 32 (1221RZ), hierna te noemen ‘BBU’ is uitgever van MUG Magazine (‘MUG’), online mugmagazine.nl. Stichting BBU geeft incidenteel ook andere publicaties uit, passend binnen de ideële doelstellingen van de stichting. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van BBU worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. BBU houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.
Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruikt maakt van een van de diensten van BBU, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt, opgeslagen en beheerd door MUG en/of in geval van een abonnement door een voor de verwerking en distributie gecontracteerd bedrijf.
BBU gebruikt uw persoons- en abonnementsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en), om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. MUG Magazine moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat BBU uw persoonsgegevens doorgeeft aan de distributeur.
BBU gebruikt uw persoons- en abonnementsgegevens niet voor marketingdoeleinden, behoudens eigen gerichte mailings over uw abonnement of met betrekking tot bijzondere MUG-gebeurtenissen. BBU stelt uw gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden beschikbaar. BBU bewaart uw persoons- en abonnementsgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving BBU daartoe verplicht. Voor adverteerders geldt wat onder het betreffende kopje verderop in deze verklaring wordt gesteld.
Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die u actief aan BBU verstrekt, worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt t.b.v. uw abonnement, om u incidenteel op de hoogte te brengen van een bijzondere MUG-gebeurtenis of om u te benaderen met bijvoorbeeld een verzoek tot medewerking aan een artikel. Wij zullen de door u actief verstrekte (persoonsgegevens) nooit voor commerciële doeleinden gebruiken, noch zonder uw nadrukkelijk toestemming met derden delen (behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van uw abonnement of het u doen toekomen van een prijs, zie verderop).
Als u een van onze websites bezoekt of apps gebruikt, verstrekt u gegevens aan BBU zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Maar ook gebruiksgegevens zoals het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden, voor zover aan BBU doorgegeven, ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden en/of om de website goed te laten functioneren. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.
Vaak kunt u via de website doorklikken naar websites van derden zoals adverteerders of nieuwsbronnen. BBU is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is BBU niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van onze website(s).
Neemt u deel aan door MUG uitgeschreven wedstrijden en/of spellen/puzzels en hoort u tot de genomineerden of winnaars, dan zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken om u daarvan op de hoogte te brengen en ervoor te zorgen dat een eventuele prijs u bereikt. De gegevens van deelnemers die niet winnen worden twee jaar bewaard. BBU moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u een prijswinnaar bent.
Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie van MUG Magazine?
BBU gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. BBU gebruikt gegevens van adverteerders daarnaast voor direct marketingdoeleinden, zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.
Solliciteert u bij stichting BBU/MUG Magazine?
BBU, i.c. de leiding van MUG Magazine, gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder meer de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie.
De door u aan MUG verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door BBU gedurende een periode van acht weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij BBU of gaat u een verband aan als freelancer, stagiair of vrijwilliger, dan worden uw gegevens onderdeel van het medewerkersdossier.
Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van BBU hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. BBU kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat BBU zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via webmaster@mugweb.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

BBU maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan telefonisch contact met ons op of via webmaster@mugweb.nl.

Gebruik van Cookies
De websites van BBU maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u het formulier op de volgende pagina gebruiken: www.mugmagazine.nl/contact. Als u een verzoek heeft dat niet via het formulier kan worden ingediend, dan kunt u een e-mail sturen naar webmaster@mugweb.nl.BBU/MUG Magazine zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BBU de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien BBU niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan BBU u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. BBU stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien BBU de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, sturen wij u een bericht met opgaaf van reden.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan webmaster@mugweb.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de directie van stichting BBU/MUG Magazine via webmaster@mugweb.nl.
Wijzigingen
BBU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 28 oktober 2018.
Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de directie van BBU/MUG Magazine of een bericht sturen aan webmaster@mugweb.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.