Over ons

MUG Magazine is hét gratis maandblad voor minima en voor iedereen die zich maatschappelijk betrokken voelt. Doel van MUG is mensen te informeren over zaken als sociale zekerheid, werk, schuldhulp, participatie en overige relevante onderwerpen. MUG wil een bijdrage leveren aan de emancipatie van mensen, die om wat voor reden dan ook – tijdelijk of blijvend – financieel nauwelijks rondkomen. We doen dat door het geven van positief nieuws, reportages, interviews en achtergrondartikelen over initiatieven ‘van, voor en door’ gewone burgers, al dan niet door de overheid ondersteund. Daarnaast volgt MUG kritisch en onafhankelijk, volgens journalistieke normen, beleid en uitvoering van sociale wetgeving en relevante nieuws-ontwikkelingen. Waar mogelijk doen we aan onderzoeksjournalistiek om erachter te komen hoe systemen werken en wat de gevolgen zijn voor mensen die van die systemen afhankelijk zijn. En we besteden aandacht aan cultuur, met een focus op Amsterdam en op aanbod dat voor mensen met een laag inkomen bereikbaar is.

Colofon

redactie: Marcel Schor
medewerkers (freelancers en vrijwilligers): Trudy Admiraal, Jolanda van Benthem, Erik van Erp, Steven van der Jagt, Josje Kerkhoven, Arjan van Oorsouw, Jacques Peeters, Daniëlle Robben, Arnoud van Soest, Fabian Takx, Elizabeth Venicz, Jos Verdonk, Andreas Verwaal, Vanessa Vijzelman, Christine Westerveld
eindredactie: Marchien Kuijken
vormgeving: Patricia Nauta, Jantien de Bood
basis-layout: Bruno Heemskerk
medewerkers beeld/fotografen: Joep Bertrams, Willeke Duijvekam, Sandra Hoogenboom, George Maas, Elmer van der Marel, Pejo, Fred van der Zee
distributie: Fred van der Zee, Richard Nadort, Tony Strijbosch
advertentiewerving: Marcel Schor

 

Contact met de redactie:

Postbus 6259
1005EG  Amsterdam
020-6077600
of ga naar het contactformulier

Ons privacybeleid vindt u hier
Onze algemene voorwaarden vindt u hier

Cijfers

MUG Magazine verschijnt elf keer per jaar en heeft een gedrukte oplage van 32.000. Daarmee bereiken we volgens onderzoek van Bureau Markteffect (2014) maandelijks 40.000 lezers, plus op jaarbasis 100.000 incidentele lezers. Ruim driekwart van de Amsterdammers kent het blad en heeft het weleens gelezen. Het blad wordt via zo’n 300 plekken in groot-Amsterdam verspreid. Vaste lezers kunnen ook een abonnement nemen, om er zeker van te zijn dat ze geen nummer missen.

MUG is een uitgave van stichting BBU (Anbi-status) en draait op advertentie-inkomsten en opdrachten voor derden, zoals de stichting Van Schulden naar Kansen en de gemeente Amsterdam. Een tot nu toe zeer bescheiden deel van de inkomsten komt uit (post)abonnementen. Stichting BBU heeft geen winstoogmerk. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 33206833, onder de handelsnamen Stichting BBU, uitgeverij ‘MUG’, postbus 6259 1005 EG te Amsterdam. RSIN: 008 64 98 20

Geschiedenis

MUG betekent van oorsprong Maandblad voor UitkeringsGerechtigden. Het blad is in 1984 door op dat moment werkloze dagbladjournalisten, onder aanvoering van Frans Hoynck van Papendrecht, in Den Haag opgericht, als alternatief voor mensen die zich geen betaalde krant konden permitteren. De gemeente Den Haag, het toenmalige GAK en Gewestelijk Arbeidsbureau zagen in MUG een manier om werkzoekenden op ideeën te brengen voor werk of andere vormen van maatschappelijke participatie. De makers beoogden nu eens niet ‘over’ uitkeringsgerechtigden te schrijven maar vanuit hun belevingswereld: ‘van, voor en door’, maar wel volgens de geldende journalistieke codes. Na de Haagse volgde al snel ook een Rotterdamse editie, die stand zou houden tot 1990. MUG Den Haag hield al in 1988 op te bestaan.

MUG Amsterdam verscheen voor het eerst in oktober 1988, naar voorbeeld van Den Haag en Rotterdam. Verschil met die steden is dat het initiatief voor de Amsterdamse MUG uit het toenmalige actiewezen kwam, met name de kraakbeweging. MUG Amsterdam gold dan ook als behoorlijk activistisch en uitgesproken links. Het blad ontving subsidie van de gemeente Amsterdam en draaide vanaf de jaren negentig grotendeels op bij MUG gedetacheerde werkloze hbo’ers en academici, via regelingen als I/D en WIW. Eind 2006 werd de subsidie gestaakt en vervangen door een inkooprelatie met de gemeente Amsterdam. Zes later kwam ook goeddeels een einde aan het gesubsidieerde werk.

Stichting BBU

De Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden (BBU), opgericht op 4 januari 1988 stelt zich ten doel:
1. Uitkeringsgerechtigden van alle categorieën te steunen in hun streven de eigen maatschappelijke positie – opgevat in de ruimste zin des woords – te verbeteren;
2. hiertoe relevante informatie te verzamelen en te verspreiden en gerichte voor- en toelichting te geven ten aanzien van de mogelijkheden daartoe;
3. mensen zonder werk de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen met destreffende werkzaamheden en vaardigheden.
De bedrijfsomschrijving is: het uitgeven van het (gratis) maandblad ‘MUG’, waarvan de advertentieverkoop de belangrijkste, bedrijfsmatige aktiviteit is.

Bestuurders: Hans Laroes (voorzitter), Floris Lazrak (penningmeester/vice-voorzitter), Ronald Ockhuijsen, Marthy Conijn en Erna Berends. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

Resultaten en toekomst Stichting BBU

[completed] Jaarrekening 2020 Stichting BBU (MUG Magazine)

Begroting 2021 versie aanvraag 260521

MUG Magazine nieuw plan cpt def