Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden doneren stichting BBU
Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan stichting BBU.

U kunt doneren aan de stichting zonder winstoogmerk stichting BBU, statutair gevestigd te Amsterdam, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 33206833. stichting BBU is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (stichting BBU is een culturele ANBI).

Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.mugmagazine.nl aan stichting BBU wordt gedaan. Op vermelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting BBU behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van stichting BBU
Elke betaling die via www.mugmagazine.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan stichting BBU en zal door stichting BBU worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van stichting BBU. Restitutie is niet mogelijk. Stichting BBU neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens stichting BBU bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat stichting BBU de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van stichting BBU is onverkort van toepassing. Stichting BBU verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in onze Privacyverklaring.

Versie: 20191126